Regulamin konferencji Puzzel 2015

Regulamin uczestnictwa w konferencji Puzzel
z dnia 1 listopada 2014 roku

§1 O KONFERENCJI

 1. IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015, zwana dalej konferencją odbędzie się w dniach 18 i 19 kwietnia 2015 we Wrocławiu.
 2. Miejscem konferencji jest Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, znajdujący się przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.
 3. Konferencja ma charakter ogólnopolski. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z zagranicznych ośrodków naukowych ranga konferencji może zostać podniesiona na poziom międzynarodowy.
 4. Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski oraz język polski.
 5. Oficjalnym źródłem informacji o konferencji jest strona internetowa http://www.puzzel.plusuj.pl.

§2 KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

 1. W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą:
  • Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic z Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących PWr EtaKsi z Politechniki Wrocławskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii BioEnergia z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Przybysz z Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna z Politechniki Wrocławskiej,
  • Koło Naukowe Doktorantów Biomed z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 2. Komitet Organizacyjny powołuje Komitet Naukowy, w skład którego wchodzą opiekunowie naukowi kół organizatorskich.
 3. Skład komitetu naukowego może zostać poszerzony o grono niezwiązanych z kołami organizatorskimi autorytetów naukowych z pozostałych dziedzin nauk reprezentowanych na konferencji.
 4. Do kompetencji Komitetu Naukowego należą:
  • ocena nadesłanych abstraktów w przypadku zgłoszeń do aktywnego uczestnictwa w konferencji,
  • ocena i wytypowanie spośród uczestników aktywnych laureatów nagradzanych wyróżnieniem komisji,
  • recenzja artykułów nadesłanych po zakończeniu konferencji.

§3 UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 1. Zapisy na konferencję prowadzone są wyłącznie w formularzu zapisowym dostępnym na stronie internetowej konferencji.
 2. Do konferencji przystąpić można jako uczestnik bierny (słuchacz) lub jako uczestnik aktywny.
 3. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać harmonogramu przedstawionego przez komitet.
 4. Uczestnictwo bierne w konferencji nie jest objęte opłatą wpisową.
 5. Uczestnicy aktywni mogą wziąć udział w konferencji po uiszczeniu opłaty wpisowej wynoszącej 10 zł na konto wskazane przez organizatorów.
 6. Przewidziane formy uczestnictwa aktywnego w konferencji to:
  • wygłoszenie 5-minutowego wystąpienia o ogólnym, poglądowym charakterze zainteresowań naukowych lub przeprowadzonych badań,zwane dalej autoreferatem,
  • przedstawienie 20-minutowej prezentacji dotyczącej przeprowadzonych badań, projektów lub szczegółowych zainteresowań badawczych, zwane dalej referatem,
  • przedstawienie plakatu obrazującego szczegółowe zainteresowania naukowe uczestnika, problem badawczy oraz próby jego rozwiązania lub przebieg przeprowadzonych badań i ich wyników, zwane dalej posterem. Minimalne wymiary posteru to wymiary określone formatem A1; maksymalne – formatem A0.
 7. Uczestnictwo w jednej z form uczestnictwa aktywnego nie wyklucza uczestnictwa w pozostały spośród ww. form aktywności.
 8. Zgłaszając chęć uczestnictwa aktywnego w konferencji należy przedstawić abstrakt, który jest zwięzłym opisem planowanego wystąpienia, pozbawiony m odnośników literaturowych i obrazów, nieprzekraczającym jednej strony A4 tekstem bez formatowania. Abstrakt oceniany jest przez komitet naukowy i jest jednym z kryteriów przyjęcia uczestnika na konferencję.
 9. Po zakończeniu konferencji uczestnikom aktywnym oferowana jest możliwość przygotowania artykułu, który po akceptacji i recenzji przez komitet naukowy zostanie opublikowany w zapisie pokonferencyjnym, w formie książki elektronicznej z nadanym numerem ISBN. Przyjęcie artykułu uczestnika aktywnego do publikacji pokonferencyjnej jest związanie ze złożeniem pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę e-booka.

§4 KONKURS

 1. Wystąpienia i postery uczestników aktywnych są oceniane przez czas trwania konferencji przez wszystkich uczestników na formularzu ocen dostępnym w punkcie recepcji.
 2. Jeden uczestnik konferencji może wytypować po 3 spośród autoreferatów, referatów i posterów, które uważa za najbardziej interesujące.
 3. Głosy uczestników zliczane są w końcowym etapie konferencji. Werdykt ogłaszany jest po zakończeniu wszystkich sesji konferencyjnych.
 4. Laureatom głosowania przyznawane są nagrody w postaci bonów na publikację w czasopiśmie „Otwarte Innowacje”, bonów na druk dowolnej cząsteczki techniką druku 3D oraz pozostałych nagród z puli sponsorskiej.
 5. Poza możliwością otrzymania nagród na drodze konkursowej uczestnicy aktywni mogą zostać uhonorowani przez Komisję Naukową osobnym wyróżnieniem