Regulamin Jubileuszowej V Konferencji Puzzel 2016

Regulamin uczestnictwa w konferencji Puzzel z dnia 14 grudnia 2015

§1 O KONFERENCJI

 1. V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016, zwana dalej konferencją odbędzie się w dniach 16 i 17 kwietnia 2016 we Wrocławiu.
 2. Miejscem konferencji jest Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, znajdujący się przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.
 3. Konferencja ma charakter ogólnopolski. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z zagranicznych ośrodków naukowych ranga konferencji może zostać podniesiona na poziom międzynarodowy.
 4. Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski oraz język polski.
 5. Oficjalnym źródłem informacji o konferencji jest strona internetowa http://www.puzzel.plusuj.pl.

§2 KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

 1. W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą:
  • Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic z Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących PWr EtaKsi z Politechniki Wrocławskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna z Politechniki Wrocławskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Przybysz z Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Studenckie Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii BioEnergia z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Koło Naukowe Doktorantów Biomed z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 2. Komitet Organizacyjny powołuje Komitet Naukowy, w skład którego wchodzą opiekunowie naukowi kół organizatorskich.
 3. Skład komitetu naukowego może zostać poszerzony o grono niezwiązanych z kołami organizatorskimi autorytetów naukowych z pozostałych dziedzin nauk reprezentowanych na konferencji oraz zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Komitetu Naukowego należą:
  • ocena nadesłanych abstraktów w przypadku zgłoszeń do aktywnego uczestnictwa w konferencji,
  • ocena i wytypowanie spośród uczestników aktywnych laureatów nagradzanych wyróżnieniem komisji,
  • recenzja artykułów nadesłanych po zakończeniu konferencji.

§3 UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 1. Zapisy na konferencję prowadzone są wyłącznie w formularzu zapisowym dostępnym na stronie internetowej konferencji.
 2. Do konferencji przystąpić można jako uczestnik bierny (słuchacz) lub jako uczestnik aktywny.
 3. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać harmonogramu przedstawionego przez komitet.
 4. Uczestnictwo bierne w konferencji nie jest objęte opłatą wpisową.
 5. Uczestnicy aktywni mogą wziąć udział w konferencji po uiszczeniu opłaty wpisowej wynoszącej 20 zł na konto wskazane przez organizatorów.
 6. Przewidziane formy uczestnictwa aktywnego w konferencji to:
  • wygłoszenie 5-minutowego wystąpienia o ogólnym, poglądowym charakterze zainteresowań naukowych lub przeprowadzonych badań,zwane dalej autoreferatem,
  • przedstawienie 15-minutowej prezentacji dotyczącej przeprowadzonych badań, projektów lub szczegółowych zainteresowań badawczych, zwane dalej referatem,
  • przedstawienie plakatu obrazującego szczegółowe zainteresowania naukowe uczestnika, problem badawczy oraz próby jego rozwiązania lub przebieg przeprowadzonych badań i ich wyników, zwane dalej posterem. Minimalne wymiary posteru to wymiary określone formatem A1; maksymalne – formatem A0.
 7. Uczestnik aktywny może przedstawić jako pierwszy autor jeden poster i jeden referat lub autoreferat.
 8. Zgłaszając chęć uczestnictwa aktywnego w konferencji należy przedstawić abstrakt, który jest zwięzłym opisem planowanego wystąpienia, pozbawionym odnośników literaturowych i obrazów, nieprzekraczającym jednej strony A4 tekstem bez formatowania. Abstrakt oceniany jest przez komitet naukowy i jest jednym z kryteriów przyjęcia uczestnika na konferencję.
 9. Po zakończeniu konferencji uczestnikom aktywnym oferowana jest możliwość przygotowania artykułu, który po akceptacji i recenzji przez komitet naukowy zostanie opublikowany w zapisie pokonferencyjnym, w formie książki elektronicznej z nadanym numerem ISBN. Przyjęcie artykułu uczestnika aktywnego do publikacji pokonferencyjnej jest związanie ze złożeniem pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę.

§4 KONKURS

 1. Wystąpienia i postery uczestników aktywnych są oceniane przez czas trwania konferencji przez wszystkich uczestników na formularzu ocen dostępnym na rejestracji.
 2. Jeden uczestnik konferencji może wytypować do 3 spośród autoreferatów, referatów i posterów, które uważa za najbardziej interesujące.
 3. Głosy uczestników zliczane są w końcowym etapie konferencji. Werdykt ogłaszany jest po zakończeniu wszystkich sesji konferencyjnych.
 4. Laureatom głosowania przyznawane są nagrody w postaci bonów na publikację w czasopiśmie „Otwarte Innowacje” oraz pozostałych nagród z puli sponsorskiej.
 5. Poza możliwością otrzymania nagród w konkursie uczestnicy aktywni mogą zostać uhonorowani przez Komisję Naukową osobnym wyróżnieniem.