Referaty konferencji Puzzel 2017

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 10:00-12:00
SALA A, sesja referatowa nr 1

 1. Potencjał turystyczny dawnych obszarów kolejowych na przykładzie sowiogórskiej kolei zębatej
 2. Problemy współczesnego małego miasta na przykładzie wybranych miast do 10 tys mieszkańców w województwie dolnośląskim
 3. Szanse i zagrożenia rewitalizacji wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego na przykładzie wybranych zespołów osiedlowych
 4. Wpływ doboru rodzaju modelu gruntu na ocenę oddziaływania głębokiego wykopu w pobliżu istniejącej zabudowy, w ujęciu przestrzennego modelu numerycznego
 5. Co z czego i dlaczego? Mała rzecz o Wirtualnej Rzeczywistości
 6. Analiza wartości współczynnika intensywności naprężeń w warunkach I modelu pękania betonu
 7. Wczoraj i dziś – reklama w przestrzeni publicznej
 8. Obciążenie wspornikowej konstrukcji tarasu widokowego wiatrem – porównanie podejść obliczeniowych
 9. Mury – problemy uszkodzeń i metody napraw na podstawie inwentaryzacji budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej
 10. Diagnostyka Stanu Nawierzchni jako niezbędny element jakości dróg
 11. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 12. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 13:00-15:00
SALA A, sesja referatowa nr 2

 1. Optimization of the cross section width of the beam using simulated annealing
 2. Materiały stosowane w infrastrukturze kolejowej
 3. Sposób doboru materiału budowlanego w rekultywacji terenu kopalni odkrywkowej iłów w Krakowie
 4. Skarpy i zbocza w ujęciu stateczności ogólnej
 5. Optymalizacja uprawy kukurydzy na ziarno
 6. Systemy napowietrzania w sekwencyjnych reaktorach porcjowych
 7. Środki czystości stosowane na pływalniach jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wody basenowej związkami fosforu
 8. Wpływ niezrównoważonego nawożenia na środowisko glebowe
 9. Wykorzystanie geostatystyki do szacowania rozkładu temperatur na hałdzie aktywnej czcznie
 10. Wykorzystanie techniki drukowania 3D do stworzenia modelu dla muzeów
 11. Historia zapisana w kościach wymarłego płaza Metoposaurus krasiejowensis – wnioski wyciągnięte z analizy histologicznej
 12. The influence salt crystallization properties on the surface membranes

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 15:00-17:30
SALA A, sesja referatowa nr 3

 1. Algorytmy inspirowane naturą w problemie optymalizacji trasy
 2. Chronograf Cyfrowy – proces projektowania, konstrukcji i testowania instrumentu
 3. Dynamika sieci kryształów mieszanych pojedynczych warstw dichalkogenków metali przejściowych – obliczenia z zasad pierwszych
 4. Fraktale binarne, czyli co ma wspólnego matematyk i żółw
 5. Kilka słów o prostej Simsona
 6. Komputerowy system automatycznej kalibracji kamery
 7. Matematyka w tworzeniu nowych modeli origami
 8. Modelowanie własności optycznych układów nano-cząstek metalicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 9. Odtwarzanie przedmiotu w mikroskopii z zastosowaniem wirów optycznych
 10. Reakcje jądrowe i rozpady egzotycznych nuklidów
 11. Zastosowanie sieci typu LPWAN w Inteligentnych Budynkach
 12. Redukcja złożoności obliczeniowej algorytmu odwijania fazy
 13. Wstęp do Fizyki Kondensatu Polarytonów Ekscytonowych
 14. Zachowanie cząstek naładowanych w wysokich polach magnetycznych

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 9:00-11:30
SALA A, sesja referatowa nr 4

 1. Analiza przyczyn uszkodzeń wałka atakującego i koła talerzowego mechanizmu różnicowego samochodu osobowego klasy WRC
 2. Badania nad wpływem zawartości aluminium na charakterystykę wydzieleń grafitu w żeliwie aluminiowym
 3. Badanie wybranych własności napoin na stali S700MC wykonanych metodą MMA
 4. Mikroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na powierzchnie błotnika samochodów osobowych
 5. Nowe materiały żarotrwałe typu γ -γ`na bazie kobaltu
 6. Ocena efektywności eksploatacyjnej elementów wymiennych kruszarki odśrodkowej SANDVIK CV117
 7. Warstwy kompozytowe zbrojone TiC
 8. Właściwości i struktura stali wysokomanganowej X55MnAl25-5 poddanej statycznemu oraz dynamicznemu rozciąganiu
 9. Wpływ domieszek montmorylonitu na proces starzenia poliwęglanu
 10. Wpływ odkształcenia plastycznego na właściwości i strukturę stali TRIP
 11. Zastosowanie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) do analizy procesów aktywowanych cieplnie w niklu po walcowaniu na zimno
 12. Zgrzewanie tarciowe wybranej stali

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 09:30-12:00
SALA B, sesja referatowa nr 1

 1. Źródła krzemionki wykorzystywane w syntezie mezoporowatych materiałów krzemionkowych
 2. Algorytm Backrub w symulacjach układów polimerowych przy użyciu metody Monte Carlo
 3. Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych
 4. Analiza widm emisyjnych rutyny w jej alkoholowych roztworach
 5. Anodowa regeneracja elektrod z ekspandowanego grafitu po utlenianiu fenolu wspomagana ozonem
 6. Ciecze jonowe jako nowe deterenty pokarmowe
 7. Different methods of limonene oxidation over heterogeneus catalysts
 8. Elektrochemiczna aktywacja powierzchni stałej elektrody bizmutowej metodami in-situ i ex-situ
 9. Hydrodeoksygenacja 1,3-dimetoksybenzenu z zastosowaniem materiałów porowatych z grupy SBA
 10. Morfoliniowe ciecze jonowe z anionem herbicydowym – synteza i właściwości
 11. Oddziaływanie daptomycyny z modelową błoną biologiczną bakterii Gram-dodatniej
 12. Soczewki kontaktowe hydrożelowe, a silikonowo-hydrożelowe – porównanie
 13. Zastosowanie techniki dyfrakcji laserowej w badaniu stabilności formulacji kosmetycznych zawierających krocynę

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 15:00-17:30
SALA B, sesja referatowa nr 3

 1. Wpływ temperatury na parametry struktury helikoidalnej wybranych mieszanin antyferroelektrycznych
 2. Charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania ciekłych jonowych matryc do oznaczeń ilościowych leków
 3. Epoxidation of allyl glycidyl ether with t-butyl hydroperoxide over the Ti-MWW catalyst in 2-propanol medium
 4. Hybrydowa matryca na bazie grafenu i klasterów złota do kotwiczenia enzymów
 5. Sulfonowane mezoporowate krzemionki jako kwasowe katalizatory reakcji estryfikacji kwasu mirystynowego
 6. Synteza czwartorzędowych soli 1-alkilochininy
 7. Synteza i właściwości kompleksotwórcze receptorów soli zawierających 3,4-diaminocyklobut-3-en-1,2-dion oraz 18-koronę-6
 8. Synteza i właściwości monometalicznych mono- i binuklearnych związków kompleksowych mostkowanych pochodnymi pirenu
 9. Termodegradowalne nanożele sieciowane za pomocą hybrydy DNA jako potencjalne nośniki leków przeciwnowotworowych
 10. Synteza oraz właściwości cieczy jonowych na bazie kwasu galusowego
 11. Transport jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne (PIM) jako metoda separacji jonów La(III) i Ce(III)
 12. Woltamperometryczne oznaczanie kwasu galusowego z użyciem ceramicznej elektrody węglowej modyfikowanej grafenem
 13. Wpływ kadmu i ołowiu na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz woltamperometryczna procedura umożliwiająca ich oznaczanie w próbkach wód naturalnych
 14. Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstrakcji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu
 15. Zastosowanie sorbentu polimerycznego impregnowanego pirydynoketoksymem w procesie usuwania jonów metali
 16. Nowe kompleksy platyny (0) z supersterycznymi N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi i ich zastosowanie w reakcji hydrosililowania oraz homodimeryzacji acetylenów

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 09:00-11:30
SALA B, sesja referatowa nr 4

 1. Analiza właściwości konformacyjnych estrów kwasu 1H-pirazolo-5-karboksylowego z zastosowaniem metod spektroskopowych (FTIR, NMR)
 2. Badania fotokrystalograficzne in situ w kryształach kompleksów miedzi i niklu
 3. Badaniu kinetyki i mechanizmu bezpośredniego przeniesienia elektronu w cząsteczce dehydrogenazy fruktozy
 4. Identyfikacjia i oznaczenie wybranych terpenów w tymianku i rozmarynie techniką LC-MS/MS
 5. Inżynieria krystaliczna diamin i alkoholi – krystalizacja, badania fizykochemiczne i teoretyczne kokryształów2,2-dimetylo-1,3-propanodiaminy
 6. Optymalizacja procedury dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej z wykorzystaniem nanorurek węglowych jako sorbentu do izolacji i wzbogacania wybranych farmaceutyków i ich metabolitów z próbek wodnych
 7. Otrzymywanie i badanie właściwości adsorpcyjnych porowatych materiałów grafenowych
 8. Pochodne naftalenodiimidów – synteza iwłaściwości fizykochemiczne
 9. Preparation of activated carbons from biomass for CO2 adsorption

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 12:30-14:00
SALA B, sesja referatowa nr 5

 1. Degradacja ibuprofenu w warunkach testu statycznego z osadem czynnym w zależności od temperatury prowadzenia procesu
 2. Formalna synteza podofilotoksyny z wykorzystaniem fotocyklizacji w warunkach przepływowych
 3. Identyfikacja lotnych związków organicznych wytwarzanych przez grzyby entomopatogeniczne
 4. Membrany chitozanowe – preparatyka, modyfikacja oraz aplikacja w kondensatorze elektrochemicznym
 5. Modyfikacja powierzchni elektrod EQCM termoczułym usieciowanym i nieusieciowanym poli(N-izopropyloakrylamidem)
 6. Ocena przydatności różnych bezwodników halogenowanych kwasów karboksylowych w analizie aglikonów glikoalkaloidów steroidowych za pomocą chromatografii gazowej
 7. Rozpuszczalność celulozy w cieczach jonowych z anionami karboksylanowymi
 8. Synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych receptora soli zawierającego N-benzo-aza-18-koronę-6
 9. Czynniki wpływające na skład i jakość mleka krowiego
 10. Wpływ temperatury i przepływu fazy wodnej na wydajność ekstrakcji farmaceutyków z wody z zastosowaniem cieczy jonowych
 11. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w chowie krów mlecznych

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 14:00-16:00
SALA B, sesja referatowa nr 6

 1. Heterofenantriszafiryny – synteza i właściwości
 2. Izolacja i identyfikacja związków fenolowych oraz ocena aktywności biologicznej miodu manuka
 3. Plastiki przewodzące prąd – czy to możliwe?
 4. Profil związków lotnych wybranych polskich miodów odmianowych
 5. Rozpoznanie molekularne w solach brucyny z kwasem N-(3-nitrobenzoilo)asparaginowym
 6. Usuwanie fosforanów z roztworu wodnego z wykorzystaniem modyfikowanych biosorbentów
 7. Wybrane zagadnienia procesu transferu elektronu w roztworach albuminy osocza krwi ludzkiej
 8. Zastosowanie elektrody modyfikowanej filmem biopolimerowym jako elektrochemiczny czujnik glukozy
 9. Zastosowanie metod chemometrycznych w kontekście kontroli jakości środków ochrony roślin
 10. Preparation of TiO2/chitosan based materials and their photocatalytic activity

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 09:30-12:00
SALA C, sesja referatowa nr 1

 1. Analiza wpływu przeciążeń generowanych w warunkach laboratoryjnych na budowę i funkcjonowanie żywych komórek i organizmów
 2. Biotechnologiczne strategie przemysłu tekstylnego
 3. Interactions of essential oils and entomopathogenic fungi
 4. Mechanizm przerzutowania nowotworów
 5. Molekularna analiza markera męskości szparaga MSM1 w izogenicznych liniach ogórka
 6. Physicochemical properties and correlated mutation analysis in residue-residue contacts prediction
 7. Rosliny zamiast antybiotyków?
 8. Sprzężony kwas linolowy (CLA) jako środek o wielokierunkowym działaniu terapeutycznym
 9. Współczesne podejście do kwestii alergenów pokarmowych
 10. Oznaczanie zawartości polifenoli w owocach

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 13:00-15:00
SALA C, sesja referatowa nr 2

 1. Hodowle mieszane bakterii oraz szczepów Brochothrix thermosphacta
 2. Interdyscyplinarność sposobem na remediację środowiska, czyli mikrobiologiczno-chemiczny system usuwania arsenu z zanieczyszczonych wód
 3. Investigation of biosurfactants and oxidoreductive enzymes co-production by Bacillus sp. IM 13
 4. Mikroorganizmy uczestniczące w biodegradacji związków chloroaromatycznych
 5. Ocena możliwości wykorzystania analizy obrazu do badania oznak życiowych Daphnia Magna w badaniach toksykologicznych
 6. Problemy diagnostyczne w rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude
 7. Symbioza rizobiów oraz Fabaceae (roślin bobowatych)
 8. Transformacja mikrobiologiczna jako metoda do otrzymywania flawonoidów z ugrupowaniem katecholowym
 9. Wpływ ekstraktu z Sapindus mukorossi na biodegradację izomerów chlorotoluenu przez bakterie środowiskowe poddane stresowi metabolicznemu
 10. Wzrost bakterii w postaci biofilmu na folii polietylenowej (PE) oraz próby jej degradacji

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 9:00-11:30
SALA C, sesja referatowa nr 4

 1. Lizofosfatydylocholina jako związek terapeutyczny w leczeniu chorób cywilizacyjnych
 2. Niekonwencjonalne zastosowanie biopestycydów
 3. Wpływ gamma-dekalaktonu na wzrost i aktywność lipolityczną drożdży Yarrowia lipolytica
 4. Wpływ siewu oraz jego terminu na rozwój pszenżyta jarego
 5. Wpływ substratu z alg morskich na stopień zabezpieczenia roślin przed stresem suszy
 6. Wpływ ziołowych ekstraktów zawierających związki o wysokiej aktywności biologicznej na kiełkowanie nasion wybranych gatunków chwastów występujących w uprawie rumianku pospolitego (Chamomilla recutitata L.)
 7. Zastosowanie lamp LED w mikrorozmnażaniu serduszki okazałej
 8. Zastosowanie nanocząstek do dezynfekcji nasion wybranych gatunków roślin
 9. Zastosowanie preparatów zawierających nanocząstki do przedłużania trwałości kwiatów ciętych róż i narcyzów
 10. Zostać czy uciec – czyli ptasi dylemat na przykładzie Remiza
 11. Związek pomiędzy zjadliwością bakterii Klebsiella pneumoniae a jej opornością na faga KP36

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 12:30-14:00
SALA C, sesja referatowa nr 5

 1. Aktualne trendy w procesie otrzymywania nowych leków- modelowanie cząsteczek in silico
 2. Analiza właściwości celulozy bakteryjnej wykorzystanej do immobilizacji drożdży Saccharomyces cerevisiae
 3. Gatunki inwazyjne jako źródło zagrożeń parazytologicznych na przykładzie szopa pracza (Procyon lotor,L)
 4. Niesporczaki – organizmy, które przetrwają koniec świata
 5. Ogólna rola i funkcje opakowań żywności
 6. Antibacterial activity of commercial sunscreens containing titanium dioxide
 7. Materiały kompozytowe zawierające polimery przewodzące jako sensory gazów
 8. Proces wytwarzania polikrystalicznych nanowarstw złota oraz aluminium

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 14:00-16:00
SALA C, sesja referatowa nr 6

 1. Biologiczna aktywność nowo syntezowanych kationowych surfaktantów dwugłowych C(n)DAPA oraz C(n)TAPA wobec wybranych drobnoustrojów
 2. Czy metka ma znaczenie?
 3. Degradacja troponiny-T post mortem a kształtowanie się końcowej kruchości mięsa
 4. Detekcja reaktywnych form tlenu oraz pomiar aktywności enzymów antyoksydacyjnych u wybranych szczepów Trichoderma poddanych działaniu alachloru
 5. Interakcje kapsaicyny z receptorami TRPV1
 6. Jakościowa analiza produktów hydrolizy triacylogliceroli katalizowanej przez enzymy lipolityczne drożdży Yarrowia lipolytica w hodowli okresowej
 7. Molekularni kurierzy, czyli wykorzystanie peptydów w terapii celowanej
 8. Oddziaływanie tributylocyny (TBT) na profil fosfolipidowy, skład kwasów tłuszczowych i przepuszczalność błon komórkowych wybranych grzybów mikroskopowych
 9. The influence of nitrogen modified titanium dioxide on enzymatic activity of Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis
 10. Wpływ hydrofobowego źródła węgla na syntezę enzymów lipolitycznych przez szczep drożdży Yarrowia lipolytica ATCC 90812

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 13:00-15:00
SALA D, sesja referatowa nr 2

 1. Analiza wpływu niskotoksycznych leków pochodzenia naturalnego na komórki raka jajnika na przykładzie kurkuminy
 2. Metody diagnostyki molekularnej zmian cytogenetycznych w ostrej białaczce szpikowej
 3. Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat prawidłowego przygotowywania się do podstawowych badań laboratoryjnych
 4. Ocena występowania „oporności” na leczenia przeciwpłytkowe w przebiegu choroby wieńcowej
 5. Poprawa skuteczności transportu cisplatyny metodą elektroporacji – badania in vitro na hodowli pierwotnej komórek raka trzustki
 6. The search for new compounds, which block mechanism of bacterial resistance, in group of arylidenoimidazolone derivatives
 7. Wpływ nadciśnienia tętniczego oraz lokalizacji tętniaka na czułość baroreceptorów tętniczych u osób po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 15:00-17:30
SALA D, sesja referatowa nr 3

 1. Badania modelowe kości żuchwy po częściowej resekcji
 2. Ciężka niewydolność prawokomorowa u pacjentki z sercem pierwotnie jednokomorowym po zespoleniu glenna – opis przypadku
 3. Długotrwały wpływ jonów niklu na parametry elektrofizjologiczne fragmentów skóry in vitro
 4. Konserwanty w szczepionkach a zdrowie dzieci – fakty i mity
 5. Laboratoryjne metody diagnostyczne przydatne w analizowaniu biomarkerów narażenia organizmu na czynniki toksyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza
 6. Lewoskrętna witamina C – fakt czy mit?
 7. Makrofagi jako obrońcy naszego układu immunologicznego
 8. Metody kształcenia studentów kierunków medycznych z procedur higienicznych
 9. Obrazowanie MR zespołu niedociśnienia wewnątrzczaszkowego – charakterystyczne objawy radiologiczne i diagnostyka różnicowa
 10. Wirus grypy – mały sprawca wielkich szkód
 11. Wykorzystanie cytotoksyczności komórek NK w terapiach przeciwnowotworowych
 12. Wypadł mi zdrowy ząb – co zrobić by go uratować?
 13. Wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem twardziny układowej
 14. Zastosowanie USG płuc w diagnostyce zmian zapalnych, opis przypadku – ultradźwięki zamiast RTG

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 9:00-11:30
SALA D, sesja referatowa nr 4

 1. “Gram zapobiegania jest więcej wart niż tona leczenia”* – ile wiemy o HIV? *Henry de Bracton
 2. Autoregulation of blood flow in glaucoma
 3. Cała prawda o Puerh – herbata jakiej nie znamy
 4. Choroba IgG4-zależna – czy nadal pozostaje nieznaną jednostką chorobową?
 5. Flora bakteryjna i otyłość – jak powiązane są bakterie jelitowe z rozwojem otyłości?
 6. Grzyby wielkoowocnikowe – cenny element diety czy zagrożenie dla zdrowia?
 7. Inhibitory kinazy ALK w kontekście neuroblastoma i innych nowotworów
 8. Interferencja RNA – przyszłość czy mrzonka?
 9. Wytłoki jabłkowe jako prozdrowotny dodatek produktów glutenowych
 10. Assessment of diagnostic accuracy of nanopore DNA sequencing technology
 11. Disputed paternity testing – lack of mother’s profile analysis as a reason for issuing incorrect opinion

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 10:00-12:00
SALA E, sesja referatowa nr 1

 1. Charakterystyka bakterii nitkowatych z osadu czynnego pochodzącego z czterech różnych oczyszczalni ścieków województwa łódzkiego
 2. Metody odzysku metali z odpadów elektronicznych
 3. Odcieki z zakładów gospodarowania odpadami i możliwości ich wykorzystania
 4. Opadów z przemysłu rolno-spożywczego jako substraty do produkcji biogazu rolniczego w Polsce
 5. Projekt technologiczny instalacji do przetwarzania pofermentu powstałego na bazie obornika kurzego
 6. Tolerancja ekologiczna traw na skażenie metalami Cu i Zn
 7. Wpływ modyfikacji fotokatalizatorów na zmiany toksyczności wody zawierającej bisfenol A poddanej naświetlaniu promieniowaniem UV
 8. Wpływ stałego pola magnetycznego na oczyszczanie ścieków i przeróbkę osadów ściekowych
 9. Wykorzystanie danych ALS do określania potencjału solarnego dachów domów mieszkalnych
 10. Termiczna przeróbka paliw stałych a możliwości ograniczania emisji rtęci z energetyki węglowej

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 13:00-15:00
SALA E, sesja referatowa nr 2

 1. Czy marka ma wpływ na jakość ketchupu?
 2. Czynniki poubojowe decydujące o jakości mięsa kulinarnego
 3. Kolorymetryczne oznaczenie barwy jako wyróżnika jakości miodów odmianowych
 4. Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego
 5. Ocena struktury krystalicznej miodów odmianowych pochodzących z terenu województwa podkarpackiego
 6. Plonowanie kukurydzy uprawnej na kiszonkę na przykładzie gospodarstwa rolnego
 7. Preparaty enzymatyczny w przemyśle mięsnym

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 9:00-11:30
SALA E, sesja referatowa nr 4

 1. Environmental hazards associated with the cement industry
 2. Ocena jakości pelletów z biomasy na podstawie badania ich wytrzymałości kinematycznej
 3. Otrzymywanie i charakterystyka węgli aktywnych z biomasy
 4. Potencjał energetyczny biomasy rolniczej wykorzystanej na cele biogazowe na terenie wybranej gminy
 5. Proces ciągłej fermentacji metanowej – jak to zrobić w skali laboratoryjnej?
 6. Wpływ stałego nośnika na biodegradację węglowodorów przez mikroorganizmy środowiskowe
 7. Wpływ warunków uprawy bobiku (Vicia faba L.) na pszczoły
 8. Zmiany jakości wód powierzchniowych w wyniku rolniczej działalności człowieka na przykładzie zlewni Nidzica
 9. Wpływ cyklodekstryny na oddziaływanie leku przeciwnowotworowego z DNA
 10. Efektywność energetyczna osadów ściekowych przeznaczonych do wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków