Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konferencji Puzzel z dnia 10 listopada 2016

§1 O KONFERENCJI

 1. VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017, zwana dalej konferencją odbędzie się w dniach 1 i 2 kwietnia 2017 we Wrocławiu.
 2. Miejscem konferencji jest Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, znajdujący się przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.
 3. Konferencja ma charakter ogólnopolski. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z zagranicznych ośrodków naukowych ranga konferencji może zostać podniesiona na poziom międzynarodowy.
 4. Tematyka konferencji obejmuje dziedziny nauk technicznych i ścisłych.
 5. Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski oraz język polski.
 6. Oficjalnym źródłem informacji o konferencji jest strona internetowa http://www.puzzel.plusuj.pl.

§2 KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

 1. W skład komitetu organizacyjnego konferencji z ramion uczelni wchodzą:
  • Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna z Politechniki Wrocławskiej,
  • Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących PWr EtaKsi z Politechniki Wrocławskiej,
  • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Przybysz z Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Studenckie Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii BioEnergia z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Studenckie Koło Naukowe OrgChem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Studenckie Koło Naukowe Biomarkery w Diagnostyce Medycznej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 2. Komitet Organizacyjny powołuje Komitet Naukowy, w skład którego wchodzą opiekunowie naukowi kół organizatorskich.
 3. Skład komitetu naukowego może zostać poszerzony o grono niezwiązanych z kołami organizatorskimi autorytetów naukowych z pozostałych dziedzin nauk reprezentowanych na konferencji oraz zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Komitetu Naukowego należą:
  • ocena nadesłanych abstraktów w przypadku zgłoszeń do aktywnego uczestnictwa w konferencji,
  • ocena i wytypowanie spośród uczestników aktywnych laureatów nagradzanych wyróżnieniem komisji,
  • recenzja artykułów nadesłanych po zakończeniu konferencji.

§3 UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 1. Zapisy na konferencję prowadzone są wyłącznie w formularzu zapisowym dostępnym na stronie internetowej konferencji.
 2. Uczestnikami konferencji mogą być przede wszystkim studenci wszystkich stopni studiów oraz młodzi doktorzy, a także pracownicy instytutów naukowych i badawczych.
 3. Do konferencji przystąpić można jako uczestnik bierny (słuchacz) lub jako uczestnik aktywny.
 4. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać terminarza i harmonogramu przedstawionego przez komitet, a także zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń technicznych komitetu.
 5. Uczestnictwo bierne w konferencji nie jest objęte opłatą wpisową.
 6. Uczestnicy aktywni mogą wziąć udział w konferencji po uiszczeniu opłaty wpisowej na konto wskazane przez organizatorów.
 7. Opłata wpisowa jest pobierana za każde pojedyncze zgłoszenie. W przypadku rejestracji wczesnej (od 20 listopada 2016 do 17 lutego 2017) wynosi 20 PLN, natomiast dla rejestracji późnej (od 17 lutego do 3 marca 2017) wynosi 40 PLN. Momentem rozpoczęcia okresu przyjmowania wpłat jest chwila otrzymania wiadomości od organizatorów potwierdzającej przystąpienie uczestnika do konferencji.
 8. Przewidziane formy uczestnictwa aktywnego w konferencji to:
  • przedstawienie maksymalnie 15-minutowej prezentacji dotyczącej przeprowadzonych badań, projektów lub szczegółowych zainteresowań badawczych, zwane dalej referatem,
  • przedstawienie plakatu obrazującego szczegółowe zainteresowania naukowe uczestnika, problem badawczy oraz próby jego rozwiązania lub przebieg przeprowadzonych badań i ich wyników, zwane dalej posterem. Minimalne wymiary posteru to wymiary określone formatem A1; maksymalne – formatem A0.
 9. Uczestnik aktywny może przedstawić jako pierwszy autor jeden poster lub jeden referat lub jeden poster i jeden referat.
 10. Zgłaszając chęć uczestnictwa aktywnego w konferencji należy przedstawić abstrakt, który jest:
  • zwięzłym opisem planowanego wystąpienia, uwzględniającym w wymienionej kolejności*:
   • tytuł pracy,
   • autorów w kolejności Imię Nazwisko, Uczelnia, Wydział, [...],
   • treść abstraktu,
  • tekstem pozbawionym formatowania, odnośników literaturowych i obrazów,
  • materiałem nieprzekraczającym jednej strony A4 tekstem (ok. 1800 znaków ze spacjami). Oczekiwana minimalna długość tekstu to 650 znaków ze spacjami.
   Abstrakt oceniany jest przez komitet naukowy i jest jednym z kryteriów przyjęcia uczestnika na konferencję.
  • W przypadku gdy uczestnik zgłosi chęć udziału w konferencji w terminie przewidzianym dla rejestracji wczesnej, a nie uzupełni danych lub abstraktu w terminie końcowym dla takiego okresu, całość zgłoszenia przypisana jest do trybu rejestracji późnej.
  • W przypadku braku uzupełnionych danych lub abstraktu w terminie końcowym dla rejestracji późnej zgłoszenie zostaje odrzucone.
 11. Informacje o przyjęciu zgłoszenia uczestnika na konferencję lub o ewentualnym odrzuceniu zgłoszenia będą wysyłane drogą mailową na adres podany w formularzu zapisowym. 
 12. Referaty przygotowane przez uczestników zebrane są przez organizatorów najpóźniej w dniu konferencji przed rozpoczęciem sesji. Przewidywane formaty referatów obsługiwane przez dostępne systemy wizualne to format plików .ppt, .pptx, .pdf. Pozostałe formaty mogą być wyświetlane nieprawidłowo lub być nierozpoznawane.
 13. Postery uczestników zebrane są przez organizatorów w punkcie rejestracji w dniu otwarcia konferencji i wywieszone zostają na wyznaczonych stanowiskach dla określonej sesji tematycznej danego dnia. Postery zdjąć mogą wyłącznie autorzy prezentowanego materiału lub członkowie komitetu organizacyjnego. Postery nieodebrane po zakończeniu ostatniego konferencji nie są przechowywane przez komitet organizacyjny.
 14. Po zakończeniu konferencji uczestnikom aktywnym oferowana jest możliwość opublikowania przygotowanej treści tj. nadesłanego przy rejestracji abstraktu, uzupełnionego o ewentualne afiliacje, odnośniki literaturowe oraz ilustracje lub artykułu, który po akceptacji i recenzji przez komitet naukowy zostanie opublikowany w zapisie pokonferencyjnym.
 15. Zapis konferencyjny wydany będzie w formie książki elektronicznej z nadanym numerem ISBN. Przyjęcie abstraktu lub artykułu uczestnika aktywnego do publikacji pokonferencyjnej jest związanie ze złożeniem pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę.

§4 KONKURS

 1. Referaty i postery uczestników aktywnych są oceniane przez czas trwania konferencji przez wszystkich uczestników konferencji na przygotowanym formularzu ocen.
 2. Jeden uczestnik konferencji może wytypować do 3 spośród referatów i posterów, które uważa za najbardziej interesujące.
 3. Głosy uczestników zliczane są w końcowym etapie konferencji. Werdykt ogłaszany jest po zakończeniu wszystkich sesji konferencyjnych.
 4. Laureatom głosowania przyznawane są nagrody z puli sponsorskiej. Nieodebrane podczas zakończenia konferencji nagrody zostają przekazane osobom zajmującym kolejne miejsca w plebiscycie.
 5. Poza możliwością otrzymania nagród w konkursie uczestnicy aktywni mogą zostać uhonorowani przez Komitet Naukowy osobnym wyróżnieniem.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komitet organizacyjny uzupełnia delegacje uczestników w punkcie rejestracji.
 2. Na wcześniejsze żądanie uczestnika:
  • złożone w trakcie dokonywania rejestracji poprzez formularz zapisowy lub
  • zgłoszone poprzez odpowiedni formularz kontaktowy
   możliwe jest przygotowanie dla uczestnika konferencji FV za udział w wydarzeniu.
 3. Oficjalną drogą kontaktową pomiędzy uczestnikami konferencji a komitetem organizacyjnym jest formularz kontaktowy dostępny w zakładce info/kontakt.
 4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez komitet.
 5.  

 

* nie dotyczy abstraktu zgłaszanego podczas rejestracji uczestnika na konferencję