Postery Konferencji Puzzel 2017

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 10:00-12:00
Sesja posterowa nr 1 – Hol Kompleksu-Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr

 1. Aktywność cyklooksygenazy w mózgu szczurów poddanych pre- i postnatalnej ekspozycji na fluor
 2. Analysis of polyphenolic compounds in extracts from honey
 3. Bierne narażenie na dym tytoniowy a ryzyko nowotworzenia
 4. Charakterystyka i ocena cytotoksyczności psich komórek NK
 5. Charakterystyka uzębienia ludzi z epoki późnego neolitu w oparciu o szczątki kostne z okolic Wrocławia
 6. Czy choroby przyzębia mogą mieć wpływ na termin porodu?
 7. Czy dieta bezglutenowa jest odpowiednia dla seniorów?
 8. Early treatment protocol in children with cleft lip and palate
 9. Enzymy powszechnie stosowane w diagnostyce laboratoryjnej
 10. Farmaceutyki w środowisku wodnym i ich wpływ na zdrowie człowieka
 11. Fluor jako czynnik wpływający na syntezę prostaglandyny E2 (PGE2) w nerkach szczurów poddanych pre- i postnatalnej ekspozycji na ten pierwiastek
 12. Fragariae folium – surowiec o istotnym działaniu prozdrowotnym
 13. Hematoonkologia a zagrożenie osteoporozą
 14. Hipoksja i zakwaszenie mikrośrodowiska jako mediatory przerzutu nowotworowego
 15. Jak pacjenci z rybią łuską pomagają nam lepiej rozumieć atopowe zapalenie skóry, czyli rzecz o mutacjach w genie filagryny
 16. Komputerowe zarządzanie stadem krów mlecznych na terenie województwa lubelskiego
 17. Kumulacja fluoru w nerkach szczurów poddanych ekspozycji na ten pierwiastek oraz jego wpływ na całkowitą zdolność antyoksydacyjną tkanki
 18. Masseter muscle tone and signs of occlusal parafanction in oral cavity of dentistry students
 19. Metody badań metaloproteinaz w materiałach biologicznych
 20. Metody obiektywnej oceny drożności nosa w praktyce klinicznej
 21. Najsilniejsze trucizny świata – tetrodotoksyna
 22. Nasiona chia – superfood czy superbiznes?
 23. Obustronny guz Wilmsa u 3 letniego chłopca, opis przypadku
 24. Ocena sensoryczna mleka koziego i jego permeatu po mikrofiltracji
 25. Ocena wpływu substancji pochodzących z zielonej herbaty na komórki raka jajnika
 26. Ochronna aktywność wybranych kwasów fenolowych przed działaniem nadtlenoazotynu i podchlorynu na strukturę fibrynogenu i plazminogenu
 27. Opis przypadku: Obraz TK szkliwiaka szczęki u 38-letniej kobiety
 28. Oporność wielolekowa nowotworów i charakterystyka białek transportowych
 29. Oporność wielolekowa w kontekście terapii nowotworowej
 30. Osteoporoza u mężczyzn – niedoceniany problem
 31. Plejotropowe działanie Witaminy D a konsekwencje zdrowotne jej niedoboru
 32. Polimery biodegradowalne w zastosowaniach medycznych
 33. Pozyskiwanie kondensatu wydychanego powietrza w celu diagnostyki i monitorowania przebiegu astmy oskrzelowej w populacji dziecięcej
 34. Rola proteolizy zewnątrzkomórkowej w neurotoksycznym działaniu fluoru
 35. Rozpoznawanie astmy wczesnodziecięcej w świetle aktualnej wiedzy medycznej
 36. Skala BIRADS – zastosowanie oraz interpretacja wyniku USG piersi
 37. Spirometria jako podstawowe badanie czynnościowe układu oddechowego
 38. Splicing regulation by Epithelial Splicing Regulatory Proteins in colorectal cancer
 39. Stabilność połączeń adhezyjnych naturalnych i syntetycznych klejów tkankowych w chirurgii
 40. Sushi jako dodatkowe źródło fluoru w diecie. Zawartość fluoru w popularnej japońskiej potrawie
 41. Tests to assess the mutagenicity of environmental pollution
 42. Użycie detektora metalu do celów namierzania masowych grobów I i II wojny światowej
 43. Węże żmijowate – jadowite zagrożenie w Polsce
 44. Wpływ czynników środowiskowych na etiologię nowotworów płuc
 45. Wpływ fluoru na funkcjonowanie nerek. Analiza stężenia tromboksanu B2 u szczurów eksponowanych na działanie pierwiastka
 46. Wpływ nadsączu (supernatantu) z przechowywanych koncentratów krwinek czerwonych na żywotność komórek jednojądrzastych krwi obwodowej
 47. Wpływ palenia papierosów na aktywność N-acetylo-β-D-glukozaminidazy
 48. Wpływ soku z młodych pędów buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) na ekspresję genów TP53, Bax oraz BCL2 w ludzkich komórkach nowotworowych gruczołu piersiowego linii MCF7
 49. Wybór piwa a wzmożona lipogeneza
 50. Wybrane aspekty spożywania wody wodociągowej i butelkowanej
 51. Zapotrzebowanie na witaminę B12 u pacjentów hemodializowanych
 52. Zawartość kwasu linolowego i α-linolenowego w różnych rodzajach Yerba Mate, zależna od kraju pochodzenia i warunków zaparzenia
 53. Związek pomiędzy wybranymi cechami klinicznymi oraz czasem trwania otępienia u chorych mieszkających na Górnym Śląsku
 54. Jogurt warzywny – innowacyjny produkt na rynku mleczarskim
 55. Zastosowanie SBA-15 w medycynie
 56. The influence of process parameters on the performance of membrane distillation

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 13:15-14:45
Sesja posterowa nr 2 – Hol Kompleksu-Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr

 1. Agent based modeling of increasing money supply effects
 2. Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów herbicydowych cieczy jonowych
 3. Alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowe) herbicydowe ciecze jonowe
 4. Analiza instrumentalna w kryminalistyce – wykorzystanie technik chromatograficznych i spektroskopowych
 5. Badanie aktywności katalizatorów miedziowych w reakcji kaskadowej
 6. Badanie elektroanalitycznych właściwości kwasu syryngowego przy użyciu elektrody ceramicznej
 7. Biphenyl and terphenyl derivatives with long conjugated π electron system
 8. Charakterystyka strukturalna mieszaniny polimerowej Ecoflex/PLA
 9. Chemiczna regeneracja elektrod z ekspandowanego grafitu po utlenianiu fenolu
 10. Chromatografia gazowa w badaniu transportu gazów w materiałach porowatych typu Metal-Organic Framework
 11. Co widma emisyjne mówią o plazmie
 12. Czwartorzędowe sole pirydynowe – właściwości i zastosowanie
 13. Dynamika sieci kryształów mieszanych pojedynczych warstw dichalkogenków metali przejściowych– obliczenia z zasad pierwszych
 14. Efekty synergetyczne w procesach ekstrakcji jonów La(III) i Ce(III) z roztworów wodnych
 15. Elektrochemiczna redukcja grupy nitrowej jako źródło sygnału analitycznego
 16. Enancjoselektywna synteza atropoizomerycznych pochodnych naftylopirydyny
 17. Extracting natural limonene from waste orange peels and obtaining oxygenated derivatives from this compound on the Ti-MCM-41 catalyst
 18. Fosfonopeptydy jako inhibitory ludzkiej proteazy HAT
 19. Hidden phase of 6-chloro-4,4,5,7-tetramethyldihydrocoumarin
 20. Influence of different solvents on the compressibility of noncovalent porous material at high-pressure
 21. Krzywe energii potencjalnej dla jonu K_2^+ na podstawie metody EA-EOM-CCSD
 22. Methods of the isolation of the clove oil (Oleum Caryophylli) and identification of its main component (eugenol) by the gas chromatography
 23. Metody badań materiałów soczewkowych
 24. Metody obiektywnej oceny kondycji skóry – istota badań aparaturowych w nowoczesnej kosmetologii
 25. Metody otrzymywania protonowych soli 2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanolu
 26. Montmorillonite as catalyst in oxidation process of limonene with hydrogen peroxide
 27. Mounting mass based on silicone pressure-sensitive adhesives
 28. Naturalne źródła przeciwutleniaczy
 29. New tridentate NCN-coordinating ligands based on pyrene structure: synthesis, photophysical properties and DFT theoretical studies
 30. Nie tylko medycyna estetyczna – czyli o innych zastosowaniach kolagenu
 31. Niebiańskie pianki – aerożele jako materiał przyszłości
 32. Numeryczne Rozwiązanie Otwartego Dyssypacyjnego Równania Grossa-Pitajewskiego dla Dwuwymiarowego Kondensatu Polarytonów Ekscytonowych
 33. Octany allilowe w syntezie bioaktywnych związków fosforoorganicznych
 34. Odkrywamy skład olejków eterycznych z drzew cytrusowych
 35. Oznaczanie alkaloidów zawartych w Chelidonium Majus L. metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
 36. Pentapeptydowe substraty z nienaturalnymi aminokwasami jako narzędzie w badaniu specyficzności substratowej ludzkiego proteasomu 20S
 37. Platynowe i nieplatynowe katalizatory do redukcji tlenu o potencjalnym znaczeniu w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych
 38. Pochodne pirydyny jako skuteczne esktrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych
 39. Poli(ciecze jonowe) – synteza oraz zastosowanie w procesie flokulacji
 40. Problemy recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 41. Projekt technologiczny zamkniętego systemu produkcji biomasy glonów z wykorzystaniem płynnych produktów odpadowych
 42. Przeszłość medycyny – ciecze jonowe z farmakologicznym komponentem
 43. Ratunek dla studenta, czyli kilka słów o kofeinie
 44. Significance and use of 3-allyloxy-1,2-propanodiol
 45. Sulfoniowe sole organiczne jako nowe środki ochrony roślin
 46. Synteza i właściwości esterquatów amoniowych z anionem karboksylanowym
 47. Synteza i właściwości niezwykłych tricyklicznych struktur klatkowych
 48. Synteza i zastosowanie w procesie ekstrakcji N’-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidów
 49. Synteza nowych hydrofobowych soli pirydyniowych
 50. Synteza pochodnych aryloboronowych w aspekcie otrzymywania 4,4”-dialkilo-2′,3′-difluoroterfenyli
 51. Synteza, charakterystyka i właściwości katalityczne materiałów mezoporowatych typu SBA-16 zawierających pallad
 52. Synteza, charakterystyka oraz zastosowanie α-podstawionych akrylanów zawierających grupę fosfonową
 53. Synthetic dyes in activated sludge – methods of removing using microorganisms
 54. System uprawy, a zawartość fenolokwasów w różnych rodzajach mąk
 55. Tetrazole w chemii koordynacyjnej
 56. The consequences of the use of road salt on the example of surface water – good and bad sides
 57. The use of microwaves in organic chemistry
 58. Ubikwityna i jej rola w degradacji białek
 59. Właściwości adsorpcyjne sieci metalo-organicznych (MOFs) względem CO2
 60. Właściwości i zastosowanie ftalocyjanin
 61. Wpływ modyfikowanych fotokatalizatorów na efektywność oczyszczania strumieni wodnych zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia
 62. Wpływ pH wody na kiełkowanie i wzrost Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra)
 63. Wpływ promieniowania UV na skórę człowieka podczas popularnych zabiegów kosmetycznych
 64. Wpływ zawartości polilaktydu na wybrane właściwości mieszaniny poliestrowej PLA/PBAT przeznaczonej do produkcji worków na odpady
 65. Wykrywanie narkotyków we krwi metodą LC/MS/MS
 66. Wyznaczanie stałych spektroskopowych dla cząsteczki NaH na podstawie metody FS-CCSD (2, 0)
 67. Zastosowanie materiałów typu KIT-5 oraz KIT-6 modyfikowanych grupami sulfonowymi jako katalizatorów reakcji alkilowania Friedla-Craftsa
 68. Zastosowanie mediatora – metoda umożliwiająca wzmocnienie sygnału analitycznego Cd i Pb w woltamperometrii
 69. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej w wykrywaniu fałszerstw dokumentów
 70. Zorientowani na młodość: zadziwiające właściwości floretamidu
 71. Występowanie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae u płazów ze szczególnym uwzględnieniem prewalencji Escherichia coli oraz Salmonella sp
 72. Determination of new liquid crystal material’s properties by use analytical method

SOBOTA, 1 kwietnia 2017, godziny 15:15-17:00
Sesja posterowa nr 3 – Hol Kompleksu-Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr

 1. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa kwasu linolowego wobec pałeczek Helicobacter pylori
 2. Analiza strukturalna immunoaktywnych egzopolisacharydów grzyba leczniczego Lentinula edodes
 3. Analiza wpłwu warunków wodnych na zjawisko przebicia hydraulicznego w pomieszczeniach podpiwniczonych z uwzględnieniem przestrzennego modelu warstw geotechnicznych
 4. Badania iłów mioceńskim w stanie jednoosiowego i trójosiowego ściskania z wykorzystaniem aparatu trójosiowego ściskania
 5. Badania zróżnicowania wewnątrzgatunkowego wybranych właściwości lipaz produkowanych przez szczepy drożdży Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających oliwę z oliwek
 6. Badanie degradacji lewanu w warunkach modelowych przewodu pokarmowego
 7. Badanie postępu biodegradacji folii Ecovio w obecności proteinazy K
 8. Badanie procesu wycieku przez błonę biologiczną sond fluorescencyjnych wykorzystywanych do znakowania DNA
 9. Badanie wskaźników rozwoju zrównoważonego na poziomie powiatów za pomocą metod taksonomicznych
 10. Bioaerozole
 11. Bioaktywność ftalidów pochodzenia naturalnego
 12. Biologiczna obróbka wstępna biomasy lignocelulozowej
 13. Biotransformacje flawonoidów w kulturze Mortierella isabellina
 14. Celiakia – życie bez glutenu
 15. Charakterystyka mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody wodociągowej w Olsztynie w latach 2015-2016
 16. Charakterystyka oddziaływań białka MPP1 z flotylinami w komórkach MCF-7
 17. Charakterystyka składu chemicznego olejku eterycznego z Plectranthus amboinicus nawożonego fusami kawowymi
 18. Charakterystyka szczepu Aeromonas sp. O23A i jego udział w obiegu arsenu w przyrodzie
 19. Chemia na ostro – czyli różne oblicza kapsaicyny
 20. Choroby nieprawidłowego i niekonicznego splicingu
 21. Dekoloryzacja barwników przemysłowych przez zewnątrzkomórkowe enzymy Myrothecium roridum
 22. Diagnostyka Stanu Nawierzchni jako niezbędny element jakości dróg
 23. Dwa oblicza tetrodotoksyny
 24. Efekty strukturalne niejednorodności odkształcenia plastycznego realizowanego za pomocą wyciskania ze skrętną matrycą
 25. Effect of different cadmium concentrations on sweet maize (Zea mays L. cv. Landmark)
 26. Ekstrakcja barwników antocyjanowych z owoców żurawiny
 27. Generowanie wolnych rodników (ROS) przezlipopeptyd w komórkach raka skóry
 28. Geny oporności na fluorochinolony u środowiskowych Escherichia coli
 29. Historyczne walory urbanistyczne dawnych „miasteczek” Dolnego Śląska
 30. Hodowla mikroalg w fotobioreaktorach
 31. Inhibitory kinaz tyrozynowych z grupy TrkB oraz fosfolipazy C1 i ich potencjalne zastosowanie w terapii glejaków
 32. Jedwabnik morwowy – znany owad o nieznanych zastosowaniach
 33. Klonowanie metodą SLiCE
 34. Komórki supresyjne pochodzące z linii mieloidalnej i ich rola w immunosupresji w chorobach nowotworowych
 35. Kompozyty polimerowe wzmacniane grafenem jako faza zbrojącą
 36. Matlab jako narzędzie wspomagające diagnostykę onkologiczną
 37. Mechanizmy oporności na bakteriofagi
 38. Metody zmniejszania właściwości alergennych żywności
 39. Mikrobiologiczna metoda otrzymywania hydroksylaktonów oraz ich właściwości biologiczne
 40. Mikrobiota jelitowa noworodków a choroby wieku późniejszego
 41. Mikroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na powierzchnie błotnika samochodów osobowych
 42. Modyfikacja powierzchni sorbentów naturalnych
 43. Morwa biała źródłem surowców o wielokierunkowym zastosowaniu
 44. Natural polymers in drug delivery systems
 45. Nieantybiotykowe metody leczenia infekcji bakteryjnych
 46. Occurrence of ESBL-producing microorganisms in Wrocław tap water
 47. Ocena aktywności paraoksonazy 1 oraz stężenia dialdehydu malonowego u osób chorych na łysienie plackowate
 48. Ocena mikologiczna powietrza pomieszczeń wewnętrznych
 49. Oddziaływanie naturalnych surfaktantów na bakterie z rodzaju Pseudomonas sp.
 50. Oporność na antybiotyki β-laktamowe u pałeczek z rodzaju Acinetobacter
 51. Patogeniczność w rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude
 52. Photodynamic Therapy with liposomal gel formulation of chlorin e6-PVP
 53. Porównanie metod namnażania wirusów bakteryjnych (bakteriofagów)
 54. Probiotechnologia – mikroorganizmy w rewitalizacji środowiska
 55. Prozdrowotne właściwości spiruliny
 56. Przegląd metod obliczeniowych dla stężenia letalnego medialnego na przykładzie badań hydrobiontów w ściekach zawierających metale ciężkie
 57. Przeżywalność bakterii Lactococcus lactis podczas mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego
 58. Regulatory programowanej śmierci komórki a reakcja rośliny na nicienie pasożytnicze
 59. Różnice w budowie morfologicznej różnych form oplątwy brodaczkowatej (Tillandsia usneoides L.)
 60. Skutki obecności selenu w naszym organizmie
 61. Specyficzność działania enzymów lipolitycznych syntetyzowanych przez komórki drożdży Yarrowia lipolytica w podłożu hodowlanym zawierającym oliwę z oliwek
 62. Spirulina – pokarm przyszłości
 63. The effect of insecticides on entomopathogenic fungi
 64. The photosynthetic activity of maize cv. Landmark in cadmium stress conditions
 65. Użyteczność bakteryjnej metody DNA fingerprinting w kryminalistyce
 66. Walka o przetrwanie: ekspresja genów systemu SOS oraz stresu oksydacyjnego przez Pseudomonas aeruginosa traktowanego nanokompozytami z dodatkiem srebra
 67. Wpływ DHEA i jego pochodnych na ludzki organizm
 68. Wpływ ekstraktu roślinnego zawierającego saponiny na właściwości powierzchniowe mikroorganizmów i biodegradację oleju napędowego
 69. Wpływ geosyntetyków na warunki gruntowo-wodne skarp i zboczy
 70. Wpływ jonów manganu na skład ilościowo-jakościowy surfaktyny w podłożach pofermentacyjnych
 71. Wpływ soku z młodych pędów kapusty głowiastej białej oraz z warzywa pełnej dojrzałości (Brassica oleracea var. capitata f. alba) na żywotność komórek nowotworowych czerniaka linii WM793
 72. Wpływ stosowania glinki kaolinitowej do mieszanek pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów na parametry morfometryczne kości piszczelowej
 73. Wpływ struktury chemicznej biosurfaktantów na ich właściwości
 74. Wpływ układu przestrzennego miejscowości na możliwości inwestycyjne
 75. Wpływ witaminy D i jej analogów na zmiany w obrazie histologicznym płuc oraz tkanki nowotworowej w modelu mysiego raka sutka
 76. Występowanie integronów u bakterii środowiskowych z rodzaju Acinetobacter
 77. Wzrost bakterii w postaci biofilmu na folii polietylenowej (PE) oraz próby jej degradacji
 78. Zastosowanie nanomateriałów w mikrobiologii
 79. Zastosowanie transglutaminazy w przemyśle spożywczym
 80. Zimna plazma i jej aktywność bakteriobójcza oraz przeciwnowotworowa
 81. Zmiany właściwości powierzchniowych komórek bakteryjnych w obecności chlorofenolu
 82. Zmienność pokrycia terenu w świetle zjawiska Urban Sprawl
 83. Zrównoważony rozwój przestrzeni a zobowiązania finansowe przedsiębiorstw w kontekście sytuowania reklam
 84. Analiza wyników pomiaru kodowego jednoczęstotliwościowym odbiornikiem GPS klasy turystycznej
 85. Możliwości gospodarczego wykorzystania sorgo

NIEDZIELA, 2 kwietnia 2017, godziny 09:00-11:00
Sesja posterowa nr 4 – Hol Kompleksu-Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr

 1. Afrykańskie trendy w przemyśle spożywczym
 2. Aminokwasy w produkcji roślinnej
 3. Analiza czynników wpływających na wytrzymałości skorupy jaj konsumpcyjnych
 4. Analiza i optymalizacja bloku parowego współpracującego ze źródłami OZE
 5. Analiza porównawcza składu chemicznego i potencjału prozdrowotnego nasion jadalnych
 6. Charakterystyka białek mleka różnych gatunków
 7. Charakterystyka substancji humusowych, ich oznaczanie i usuwanie z wód
 8. Charakterystyki spektroskopowe metaloorganicznych kompleksów z rodziny związków żelaza z triazolami
 9. Chipsaty – projekt KickSat oraz KickSat-2
 10. Co tak naprawdę jemy – badania eksperymentalne parówek
 11. Czym różni się miód naturalny od sztucznego?
 12. Gaussia vs Firefly: możliwości nowych białek reporterowych
 13. Innowacyjne kierunki wykorzystania kwiatów ketmii szczawiowej w przemyśle spożywczym
 14. Laboratoryjna diagnostyka w patologii endokrynologii rozrodu u suk
 15. Materiały kompozytowe zawierające polimery przewodzące jako sensory gazów
 16. Metody otrzymywania plazmy
 17. Modelowanie właściwości sensorycznych jogurtu o zwiększonej zawartości białek serwatkowych i z udziałem mikroflory probiotycznej
 18. Modyfikacje materiałów elastomerowych montmorylonitem – wpływ na właściwości wytrzymałościowe i palność
 19. Nanotechnologiczne metody ulepszania jakości wody
 20. Niobiany ziem rzadkich i ich zastosowania
 21. Ocena możliwości zmniejszenia negatywnego oddziaływania układów jezdnych ciągników na podłoża rolnicze
 22. Wpływ rodzaju rozpylacza na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów
 23. Ocena właściwości fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych sera dojrzewającego typu Gouda podczas dojrzewania
 24. Ocena zawartości barwników występujących w dostępnych na rynku parówkach
 25. Odnawialne źródła energii szansą na niezależność energetyczną woj. świętokrzyskiego
 26. Odporność korozyjna stali 316L pokrytej powłokami ZrO2 w roztworze sztucznej krwi
 27. Okrywki kasztanowca zwyczajnego jako adsorbenty jonów niklu z roztworów wodnych
 28. Pozyskiwanie paliw nowej generacji
 29. Produkcja biogazu z składowisk odpadów komunalnych
 30. Pułapkowanie optyczne w powietrzu
 31. Regionalny System Promocji „Dolina Baryczy Poleca” jako przykład zrównoważonego rozwoju
 32. Rozwój sieci dróg transportu rolnego w pracach scaleniowych
 33. Synteza i właściwości nadprzewodnika YBa2Cu3O7-x
 34. Trendy w uprawie rzepaku ozimego w Polsce i na świecie
 35. Wartość materiałowa obwodów drukowanych
 36. Właściwości fizyczne podwójnego perowskitu Ca2TiMnO6
 37. Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne produktów typu smoothie sporządzony na bazie buraka ćwikłowego
 38. Właściwości fotofizyczne układów typu donor elektronu: akceptor elektronu stosowanych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych
 39. Właściwości prozdrowotne soku z buraka wzbogaconego przecierami z malin i czarnej porzeczki
 40. Wpływ katastrofy elektrowni jądrowej Fukushima I na zdrowie ludzkie
 41. Wpływ nawożenia borem na plonowanie i jakość technologiczną buraka cukrowego
 42. Wpływ nawożenia na plonowanie ziemniaka
 43. Wpływ przedsiewnej stymulacji na kiełkowanie i plonowanie buraka cukrowego
 44. Wpływ substancji słodzących na cechy elektryczne soku jabłkowego
 45. Wykorzystanie spektroskopii dielektrycznej w badaniu poszczególnych gatunków drewna
 46. Zachowania konsumentów na rynku ketchupu
 47. Zachowanie modelu Ziff-Gulari-Barshad w zależności od rozmiaru sieci dyskretyzacyjnej
 48. Zagospodarowanie osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Świlczy – Kamyszynie
 49. Zastosowanie dronów w ochronie środowiska
 50. Zastosowanie obróbki powierzchni tkaniny bazaltowej do produkcji elementów odzieży chroniących przed działaniem wysokich temperatur
 51. Zastosowanie probiotyków w akwakulturze