Goście honorowi

Tomasz Rożek

Puzzel 2017 – wykład inauguracyjny

Doktor nauk fizycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a także dziennikarz, popularyzator nauki. Jest autorem i prowadzącym program telewizyjny Sonda2, współzałożycielem Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl i pomysłodawcą stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa. Współpracował z wieloma czasopismami, tj. „Focus” „National Geographic”, „Wiedza i życie”. Wydał kilka książek popularno-naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły fizyki cząstek elementarnych.

Katarzyna Piekarska

dr hab., Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Puzzel 2017 – wykład honorowy pt. Biomonitoring genotoksyczności pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Profesor Politechniki Wrocławskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Kierownik Zakładu Biologii Sanitarnej i Ekotechniki oraz kierownik Laboratorium Biotechnologii Środowiska. Do jej zainteresowań naukowych należą ochrona powietrza i ekologia.

Andrzej Radosz

prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Puzzel 2016 – wykład otwierający pt. Zrozumieć wszechświat – understanding the universe.

Prof. Andrzej Radosz wykłada w Katedrze Technologii Kwantowych przy Politechnice Wrocławskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: spontaniczne i niespontaniczne naruszenie symetrii, badanie struktur węglowych oraz w szczególności wybrane zagadnienia teorii względności – badanie właściwości silnych pól grawitacyjnych. Profesor Radosz aktywnie udziela się w środowisku popularyzującym nauki ścisłe, w tym podczas zajęć Uniwersytetu Dzieci.

Karol Kacprzak

dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Puzzel 2016 – wykład honorowy pt. Cząsteczki w rondlu chemika – kucharza. O gastronomii molekularnej.

Dr Kacprzak jest adiunktem na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Do jego zainteresowań naukowych należą: chemia klik, rozpoznanie chiralne i analityka enancjomerów, chemia produktów naturalnych – alkaloidy chinowca, chemia supramolekularna i medyczna. Doktor Karol Kacprzak to także aktywny popularyzator nauki, prowadzi liczne pokazy i prezentacje, m.in. podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki czy konferencji Puzzel.

Bogusław Pawłowski

prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Puzzel 2015 – wykład honorowy pt. Plastyczność ludzkiej natury w kontekście niezmiennych biologicznych celów.

Profesor Pawłowski jest kierownikiem Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach skupia się na poznawaniu mechanizmów i ograniczeń ewolucji wybranych cech morfologicznych w linii Homininae, preferencjach cech morfologicznych i behawioralnych przy wyborach potencjalnego partnera seksualnego, badaniu wpływu stresu i cech antropometrycznych na funkcje reprodukcyjne kobiet oraz analizy parametrów układu immunologicznego w kontekście morfologicznych mierników kondycji biologicznej u człowieka. Profesor Pawłowski, oprócz prac naukowych pisze także  artykuły popularno-naukowe oraz szkoleniowe dla nauczycieli biologii w takich czasopismach jak: Newsweek, Focus, Wiedza i Życie, Biologia w Szkole, a także udziela się w licznych wydarzeniach popularyzatorskich takich jak DFN czy Dni Darwina.

Dariusz Kałka

dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Puzzel 2015 – wykład honorowy pt. Medyczny pozytywizm, czyli seks i serce w życiu mężczyzny.

Doktor Dariusz Kałka jest pracownikiem Zakładu Patofizjologii przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące elektrokardiologii, prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz badania zaburzeń erekcji. Doktor Kałka jest również aktywnym popularyzatorem nauki a także jest opiekunem naukowym koła kardioseksuologii przy Wydziale Lekarskim.

Arkadiusz Dyjakon

dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Puzzel 2014 – wykład honorowy pt. Odnawialne źródła pozyskiwania energii.

Doktor Arkadiusz Dyjakon jest adiunktem w Zakładzie Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obszarem naukowym, jakim się zajmuje jest szeroko pojęta energetyka w kontekscie odnawialnych źródeł energii. Doktor Dyjakon jest opiekunem naukowym koła BioEnergia i aktywnie bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację nauki.

Zuzanna Drulis-Kawa

prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Puzzel 2014 – wykład honorowy pt. Wirolizyny – nowe narzędzie w zwalczaniu patogenów.

Profesor Drulis-Kawa jest kierownikiem Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii przy Uniwersytecie Wrocławski. Do jej zainteresowań naukowych zalicza się terapię fagową w zwalczaniu chorób bakteryjnych, pozyskiwanie rekombinowanych białek enzymatycznych o charakterze endolizyn oraz depolimeraz. Jest laureatką konkursów KBN i NCN oraz Zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest zaangażowana w popularyzację nauki i prowadzi zajęcia w ramach DFN.

Janusz Pawlikowski

prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki

Puzzel 2013 – Wykład honorowy

Profesor w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej, członek Rady ds. Procesu Bolońskiego przy Ministrze NiSW, działacz organizacji EURASHE. Autor ponad 130 publikacji dotyczących m.in. inżynierii materiałowej oraz komputerowych systemów pomiarowych. Doradca prezesów czterech banków polskich ds. informatyzacji i prawnych aspektów działalności. Członek komitetów redakcji międzynarodowych czasopism “Infrared Physics and Technology” i “Reviews on Solid State Science”.

Józef Adamowski

dr hab. inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Puzzel 2013 – Wykład honorowy

Adiunkt Zakładu Technologii i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Do jego zainteresowań naukowych należą: historia technik budowlanych, konserwacja obiektów zabytkowych, zabezpieczenia wodochronne, termomodernizacja, ocena energetyczna budynków. Członek Rady Programowej organizacji  „Builder”, ekspert w zakresie osuszania budynków PSBD.

Anna Kulma

dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Puzzel 2013 – Wykład honorowy

Adiunkt Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe obejmują obszar GMO, ulepszania roślin użytkowych, poszukiwania nowych zastosowań dla pełnego wykorzystania włókien lnianych. Kierownik dwóch projektów badawczych: dotyczących analizy funkcjonalnej oksygenaz karotenoidów oraz ceny zawartości związków bioaktywnych we włóknie lnianym. Autorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu biochemii genetycznej.

Tadeusz Zipser

prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 

Puzzel 2013 – Wykład honorowy

Architekt, urbanista, malarz, grafik, poeta, profesor Katedry Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Najsłynniejsze zrealizowane projekty to: kościół św. Ducha we Wrocławiu, kościół św. Józefa w Świeradowie-Zdroju, rekonstrukcja wieży kościoła św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu, kościół pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu, zbiornik do ekspozycji roślin Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, projekty ogrodów zoologicznych. Wychowawca wielu pokoleń architektów i urbanistów.

Jerzy Marcinkowski

prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki

Puzzel 2012 – Wykład honorowy

Profesor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, twórca innowacyjnego programu studiów informatycznych UWr, w przeszłości członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W swojej pracy naukowej poświęcił wiele publikacji zagadnieniom logiki w informatyce, teorią informatyki oraz problemowi rozstrzygalności. Jest laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (1995), oraz był stypendystą Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences Uniwersytetu Cambridge (2006). W 2010, spędził dwa miesiące w Oxford University Computing Laboratory, gdzie kontynuował pracę nad teorią baz danych. Często zabiera głos w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i społeczności akademickiej, publikując wypowiedzi na łamach prasy czy portali internetowych.

Sylwia Kołodziejczyk

Centrum Wiedzy McKinsey & Company we Wrocławiu

Puzzel 2012 – Wykład honorowy

Starszy koordynator administracji i rekrutacji w Centrum McKinsey&Company – globalnej firmie doradztwa strategicznego, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalistka ds. strategii, doskonałości operacyjnej, organizacji oraz transformacji przedsiębiorstw.

Jacek Doskocz

dr inż., Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze Nauk Technicznych i Ścisłych

Puzzel 2012 – Wykład honorowy

Vice prezes Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, współtwórca Fundacji Rozwoju Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, w przeszłości adiunkt Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, gdzie pracował nad przygotowaniem nowej farby elektroprzewodzącej na bazie nanomateriałów do RFID. Oprócz aspektów naukowych działa także na rzecz edukacji, organizacji laboratoriów, tworzenia sieci powiązań wśród naukowców.